Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2769 7c84 500
Reposted fromsavatage savatage viaxannabelle xannabelle
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaxannabelle xannabelle
3974 3241 500
3648 233a 500
Reposted fromstarswirl starswirl viaandrewmyles andrewmyles
8349 42d7 500
Moje miasto takie piękne.
Reposted fromkatiuszak katiuszak viawredna wredna
2661 6d00 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaaskman askman
8945 6179 500
0657 a4ce 500
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi viaandrewmyles andrewmyles
9202 e739 500
Reposted fromVegelus Vegelus viaandrewmyles andrewmyles
7079 2617
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viachowmein chowmein
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viawredna wredna
9060 d48c 500
Reposted fromverronique verronique viaatranta atranta
5538 06e1 500
Reposted fromboli boli viacukierek cukierek
8257 a7ce
Reposted frompheebs pheebs viaatranta atranta
4824 1bd5 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaatranta atranta
6247 84a9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaatranta atranta
4549 ef39 500
Reposted fromseaweed seaweed viaaskman askman
7525 e6dd 500
Reposted fromniedobrze niedobrze viathe-devil the-devil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl